پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- رضا شریفی, 90.06.27, بررسی سیستم مدیریت حمل و نقل هوشمند ریلی و پیشنهاد سیستم سیگنالینگ (علائم الکتریکی) مناسب به روش آنتروپی برای راه آهن چابهار - زاهدان,

احسان ارفع
احسان ارفع

محل خدمت :
    دانشكده فني و مهندسي، گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^