مقالات

2016

Ehsan Arfa , َAlexander Kristoliubov, Technological Developments in the Carriage of Dangerous Goods, Pressed in the "OSJD" Magazine, 2016, OSJD Bulletin OSJD Bulletin Technical - economic, ( No 4-2016, Page 25-29 ), 2016, ادامه...2015

Ehsan Arfa, Reza Sharifi, 2) Railway Condition Monitoring by Sensors, 2015, transportweekly, 2015, ادامه...2014

Ehsan Arfa , َAlexander Kristoliubov, Mykola Nosenko, 4) More Safety Conditions for the Transportation of Hazardous Goods, OSJD Bulletin OSJD Bulletin Technical - economic, No 2-2014, Page 7-13, 2014,

Ehsan arfa, Ali Oveisi, 3) Making Index for the Intercity Transportation Network Based on the Modeling and Preparation of Mathematical Method, December 2014, World Journal of Economic and Engineering, Vol. 1 , No 3, Page 13-22, 2014,

2013

Ehsan Arfa, 5) Report of The International Railway Industry Exhibition in Iran, OSJD Bulletin OSJD Bulletin Technical - economic, No 3-2013, Page 44-50, 2013,

2012

Ehsan Arfa, Alireza Gilani, Ali Oveisi., 7) Presentation of the mathematical model; to enhance safety and efficiency of the railway network, OSJD Bulletin OSJD Bulletin Technical - economic, No 1-2-2012, Page 25-30, 2012,

2011

احسان ارفع -رضا شریفی- میر آبادی، دکتر, بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ به روش آنتروپی – پرومتی در شبک ریلی در مسیر چابهار – زاهدان, صلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل - کد 90-231, 2011, ادامه...2005

Ehsan Arfa, 11) Report of The New Trajectory Railways Between Mashhad and Bafg, No 4-5.2005, Page 9-11, 2005,

2003

Dr.Ehsan Arfa, Dr.Alireza Gilani, 12) Optimum Distribution of Different Types of Locomotives for Sinus Trajectories, OSJD Bulletin OSJD Bulletin Technical - economic, No 6-2003, Page 21-26, 2003,

2000

احسان ارفع،سعید یحیایی، عزت الله سکوت منش, توزیع بهینه انواع لکوموتیو در یک سیکل زمانی جهت حمل بار- مقاله منتخب ، دی 1379 ، ، 2000, بولتن مرکز تحقیقات راه آهن, شماره دوم، صفحه 7 الی 12, 2000,

1987

Ehsan Arfa , َAlexander Kristoliubov, Provision for the carriage of dangerous goods; First Meeting of PWG of RID Expert Committee, No 1-2-2013, Page 21-27, 1987,

مقالات در Google scholar

احسان ارفع
احسان ارفع

محل خدمت :
    دانشكده فني و مهندسي، گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^