کتب

احسان ارفع, 2009, تجهیزات شبکه بالا سری قطار برقی, مرکز تحقیقات و آموزش, ترجمه

احسان ارفع, 2007, آشنایی با سازمان بین الملی همکاری راه آهن ها (OSJD), مرکز تحقیقات و آموزش, تاليف

احسان ارفع
احسان ارفع

محل خدمت :
    دانشكده فني و مهندسي، گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^